Tantric Embodiment 2-dniowy warsztat z Agni Chandra

Tantric Embodiment 2-dniowy warsztat z Agni Chandra

Tantric Embodiment to termin, który odnosi się do praktyki używania ciała jako narzędzia duchowej transformacji i urzeczywistnienia. Jest to sposób pracy z ciałem, pomagający uzyskać dostęp do wyższych stanów świadomości, połączyć się z Boskością i doświadczyć pełni życia.
Jedną z głównych praktyk OrganiCurrent Tantric Embodiment jest wykorzystanie oddechu, dźwięku i ruchu do uwolnienia blokad i aktywacji energii w całym ciele. Odbywa się to za pomocą różnych ćwiczeń energetycznych, mudr, wizualizacji i medytacji. Te antyczne techniki tantryczne łącze z nowoczesnym podejściem somatycznym uwzględniającym obecność traumy.
Ta metoda obejmuje również eksplorację seksualności i wykorzystanie tej energii jako środka do duchowego przebudzenia. Poprzez kultywowanie energii seksualnej praktykujący są w stanie doświadczyć głębokiego połączenia ze sobą, swoimi partnerami i Wszechświatem.
 

Program 2- dniowych warsztatów OrganiCurrent Tantric Embodiment:

SOBOTA 3.06: UWOLNIENIE PRZYJEMNOŚCI
 
13:00 – 14:30 lądujemy razem i poznajemy siebie
14:30 – 15:30 Tantric Breathwork
15:30 – 16:30 medytacja Free Voicing
16:30-17:30 przerwa
17:30-19:00 aktywacja Centrów Energetycznych
19:00 – 20:00 dzielenie się w parach i wymiana świadomego dotyku
NIEDZIELA 4.06: INTYMNE BYCIE W GŁĘBI
 
13:00 – 14:30 krąg dzielenia się i czas na pytania odnośnie tantry
14:30 – 16:00 Tantric Embodiment/ Otwarte Serce
16:00 – 17:00 przerwa
17:00-18:30 Tantric Embodiment/ Święta Przyjemność
18:30 – 19:30 dzielenie się w parach i wymiana świadomego dotyku
19:30 – 20:00 krąg zamykający
Wymiana: 500 pln za 2 dni/ 300 pln za 1 dzien z przedplata (PayPal) do 31.05 oraz 600 pln za 2 dni/ 350 pln za 1 dzien po tej dacie i w dniu wydarzenia.
Zapisy przez email: this.is.agni.way@gmail.com
 
Warsztat jest odpowiedni na par lub singli
Warsztat prowadzony jest po polsku i po angielsku.
O mnie:
Nazywam się Agni Chandra. Agni znaczy ‘ogień’ w sanskrycie, a Chandra ‘księżyc’. Jestem tantryczną joginką mieszkająca w Portugalii gdzie mam swoją shalę w której codziennie prowadzę tantryczne praktyki, oferuję tantryczne masaże i sesje dla par. Poczytaj więcej na mój temat na stronie www.agniway.com oraz www.organicurrent.com lub na moim IG: organicurrent_tantra.
To w czym się specjalizuję to Tantric Embodiment czyli Tantryczne Ucieleśnienie. Tu poczytasz o tym więcej: www.organicurrent.com.
Tantric Embodiment is a term that refers to the practice of using the body as a tool for spiritual transformation and realization. It is a way of working with the body, helping to access higher states of consciousness, connect with the Divine and experience the fullness of life.
One of the main practices of the OrganiCurrent Tantric Embodiment is the use of breath, sound and movement to release blockages and activate energies throughout the body. This is done through various energy exercises, mudras, visualization and meditation. These ancient tantric techniques combine with a modern somatic approach takes into account the presence of trauma.
This method also involves the exploration of sexuality and the use of this energy as a means of spiritual awakening. By cultivating sexual energy, practitioners are able to experience a deep connection with themselves, their partners, and the universe.

This is what to expect from 2 days OrganiCurrent Tantric Embodiment workshops:

SATURDAY 3/06: RELEASE THE FLOW OF PLEASURE
 
13:00 – 14:30 we land together and get to know each other
14:30 – 15:30 Tantric Breathwork
15:30 – 16:30 Free Voicing meditation
16:30-17:30 break
17:30-19:00 activation of Energy Centers
19:00 – 20:00 pair sharing and exchange of conscious touch
SUNDAY 4/06: INTIMATE BEING IN THE DEPTH

13:00 – 14:30 sharing circle and time for questions
14:30 – 16:00 Tantric Embodiment / Open Heart
16:00 – 17:00 break
17:00-18:30 Tantric Embodiment/ Holy Pleasure
18:30 – 19:30 sharing in pairs and exchange of conscious touch
19:30 – 20:00 closing circle
Exchange: PLN 500 for 2 days/ PLN 300 for 1 day with prepayment (PayPal) till 31.05 and PLN 600 for 2 days/ PLN 350 for 1 day after that date and in the day on the event.
Bookings only via email: this.is.agni.way@gmail.com
 
The workshop is suitable for couples or singles
The workshop is conducted in Polish and English.
About facilitator:
My name is Agni Chandra. Agni means ‘fire’ in Sanskrit and Chandra means ‘moon’. I am a tantric yogi living in Portugal where I have my shala where I conduct tantric practices every day, offer tantric massages and sessions for couples. Please, if you want, read more about me at www.agniway.com and www.organicurrent.com or on my IG: organicurrent_tantra.
What is my unique offer and biggest passion is Tantric Embodiment. Read more about it here: www.organicurrent.com. 
Pokaż mniej